Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website;
de webpagina: iedere pagina waarin de eigenaar een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst beneden prognose of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u thans bekijkt. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De eigenaar spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De eigenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van een of meerdere pagina's van de website.

Behoudens deze disclaimer is de eigenaar niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de eigenaar de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de eigenaar, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alle afbeeldingen en foto's op de webpagina's zijn en blijven te allen tijde eigendom van de eigenaar.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Werken bij
Client Portfolio
Algemene voorwaarden
Disclaimer
© CareerPartner B.V. Den Haag, 1997-2015. Alle rechten voorbehouden.
Voordelen CareerPartner
Online I-Coaching
Contact
Prijzen
Wie zijn wij?
Client portfolio